خدمات ویژه کارکنان

تعداد بازدید:۱۰۵۲

                              

اتوماسیون اداری         حضور و غیاب               فیش حقوقی                 

         


                               

کتابخانه دیجیتال         پست الکترونیک             سامانه تدارکات              


                              

 سامانه دارو                 سامانه سیب          سامانه ارزیابی عملکرد

                               


                              

سامانه قاصدک        سامانه ثبت تجربه             سامانه رشد

 

 

 

کلید واژه ها: اتوماسیون اداری حضوروغیاب فیش حقوقی کتابخانه دیجیتال پست الکترونیک سامانه تدارکات سامانه ستاد سامانه دارو سامانه سیب سامانه رشد علوم پزشکی تربت جام وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

آخرین ویرایش۲۶ اسفند ۱۳۹۹