بگذر

شرایط اقساطی ویژه خرید خودرو برای پرسنل دانشکده علوم پزشکی تربت جام از شرکت مدیران خودرو

شرایط اقساطی ویژه  خرید خودرو برای پرسنل دانشکده علوم پزشکی تربت جام از  شرکت مدیران خودرو

 شرایط اقساطی ویژه جهت خرید خودرو برای پرسنل دانشکده علوم پزشکی تربت جام از  شرکت مدیران خودرو

به منظور رفاه پرسنل شاغل ، رسمی ، پیمانی ،قراردادی و بازنشسته، شرایط اقساطی ویژه خرید خودرو سواری با شرکت مدیران خودرو در نظر گرفته شده است.

انتشار: