بگذر

فراخوان نظام ثبت پیشنهادات

به منظور بهره‌مندي از فكر، انديشه و خلاقيت كاركنان، امكان ثبت پيشنهادهاي آنان در سامانه نظام پيشنهادها به آدرس (http://sus.behdasht.gov.ir فراهم گرديده است. لذا كليه همكاران محترم به سامانه مذكور مراجعه و پيشنهادات ارزنده خود را در زمينه‌هاي ذيل ثبت نمايند

1-افزايش كيفيت وكميت خدمات وفعاليت هاي دانشكده در زمينه هاي (بهداشتي، درماني ، پژوهشي ، پشتيباني ، دانشجوئي ، فرهنگي و)…

2- صرفه جويي در منابع و كاهش هزينه ها بدون كاهش در كيفيت خدمات .

3- سرعت بخشيدن به عمليات وخدمات ارائه شده در دانشكده

4- اصلاح وبهبود فرايندهاي اجرائي وپيشگيري از كارهاي موازي ودوباره كاري .

5- ايجاد برنامه هاي تازه و ابتكاري در زمينه فعاليتهاي سازمان .

6- اصلاح وبهبود مقررات ودستور العمل هاي كاري، ساختار سازماني،وارتباطات بين بخشي در دانشكده

7- ابداع روشهاي تازه در ارائه خدمت جهت افزايش رضايتمندي ارباب رجوع .

8- جلب حمايت وپشتيباني مردمي جهت تقويت ارائه خدمات وفعاليت هاي دانشكده

9- ارتقا وبهبود مناسبات وپيوندهاي دانشكده با ديگر نهادها وسازمانهاي اجرايي خصوصي وعمومي .-

10- بسط روابط انساني مطلوب درميان كاركنان ، دلپذيرتر كردن و بهسازي محيط كار .

11- بهبود امور رفاهي وافزايش رضايت وانگيزه در كاركنان بدون تحميل هزينه هاي اضافي .

12- افزايش رضايت مندي ارباب رجوع

13- اصلاح محيط و شرايط كاري و روابط انساني

14- بهبود روش هاي انجام كار

15- خلاقيت و نوآوري

16- آموزش

17- بهبود ايمني كار


همچنین با برگزاري جشنواره ملي در اسفند ماه سال جاري از پيشنهادها و پيشنهاد دهندگان برتر تقدير خواهد شد.

انتشار: