بگذر

فراخوان ثبت تجربه

تجربه و انتقال آن به عنوان مبناي رشد و توسعه سرمايه‌هاي فكري در سازمان مي‌تواند در يادگيري و بروز عكس العمل در مواجهه مجدد با رخدادهاي محيطي نقش موثري ايفا نمايد. شيوه بكارگيري مفاهيم علمي و يادگيري از تجارب به منظور كاهش خطا، مهمترين چالش سازمان‌ها محسوب مي‌شود. همچنين بهترين شيوه مديريت تعارضات سازماني، شناخت ريشه تعارض و حل آن با ايجاد تعامل سازنده ميان كليه كاركنان خواهد بود.

تدوين و مستندسازي تجارب، يكي از بهترين روش‌هاي جلوگيري از بروز تعارض در دانشكده مي‌باشد. از اينرو به منظور ارتقاي آموزش، هم‌آموزي و يادگيري سازماني، امكان ثبت تجربه‌هاي مديران و كاركنان نظام سلامت در سامانه وزارت بهداشت بصورت يكپارچه به آدرس و موضوعات ذيل مهيا گرديده است (دستورالعمل ثبت تجارب، فرآيند و پوستر آن در فايل پيوست موجود مي‌باشد). خواهشمند است اين فراخوان به نحو شايسته اطلاع‌رساني شده و در راستاي عضويت در سامانه مذكور و ثبت تجارب خود اقدام فرماييد. لازم به ذكر است تجارب ثبت شده متعاقبا در دسترس همكاران قرار گرفته و در پايان سال ضمن تقدير از تجارب برتر، جوايزي به تجربه‌نگار برتر، اهدا خواهد شد. http://exm.behdasht.gov.irتجارب مرتبط با:

ارائه خدمات آموزشي و بهداشتي درماني- نظارت بر خدمات آموزشي و بهداشتي درماني- پژوهش در حوزه سلامت- ارائه خدمات اداري و مالي- ارائه خدمات فني و مهندسي- ارائه خدمات فناوري اطلاعات- تجارب مبتني بر صيانت از حقوق شهروندي و ساير تجارب مرتبط با دانشكده علوم پزشكي تربت جام.

انتشار: