بگذر

اطلاعیه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در خصوص شفاف سازی جذب نیرو

اطلاعیه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در خصوص شفاف سازی جذب نیرو

اطلاعیه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در خصوص شفاف سازی جذب نیرو

به گزارش خبرگزاری وبدا جام ،پیرو برخی ابهامات مطرح شده در خصوص جذب ۶ نفر نیروی خدمه و نگهبان، مواردی  جهت روشن شدن اذهان عمومی به اطلاع عموم میرسد.

 فراخوان جذب نیرو در مدت زمان مشخص شده ۱۷۳ نفر مدارک خود را به دانشکده تحویل دادند که از این تعداد ۲۳ نفر بومی شهرستان صالح آباد بودند، از این ۲۳ نفر ۸ نفر واجد شرایط شرکت در آزمون (از قبیل شرط سنی و مدرک تحصیلی و...) بودند و آزمون دادند که از این ۸ نفر، ۱ نفر نمره قبولی در آزمون کسب نمود و برای مصاحبه دعوت شد که در مصاحبه نیز پذیرفته شد. در خصوص مطالب مطرح شده در زمینه اولویت جذب نیروی بومی،  طبق رأی دیوان عدالت اداری جذب نیرو با اولویت بومی بودن قانونی نمی باشد و تنها ملاک جذب نیرو آزمون و مصاحبه می باشد.

انتشار: