بگذر

اطلاعیه بکار گیری نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی

اطلاعیه  بکار گیری نیروی شرکتی فوریتهای  پزشکی


جهت دانلود فایل اینجا کلیک کنید 

اطلاعیه 

با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان ، در راستای شناسایی نیروی انسانی متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبین شرکت بهداشتی درمانی شمس مطهر خواف در نظر دارد جهت تامیــ ن و تکمیل کادر نیـــروی فوریتهای پزشکی / هوشبری / پرستاری تحت حــوزه مدیـــریت خــود به تعـداد 26نفر (آقا ) از طریق آزمون علمی ، مصاحبهتخصصی و آزمون آمادگی جسمانی با شرایط ذیل جهت اشتغال در واحدهای زیر مجم وعه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت جام بکارگیری نماید . ردیفعنوانشهرجنسیتتعدادشرایط احراز1کاردان فوریتهای پزشکیتربت جاممرد26نفردارا بودن مدرك تحصیلي کارداني در یکي از رشته هاي فوریتهاي پزشکي ، پرستاري، یا هوشبري و دارا بودن گواهینامه رانندگي پایه یکم یا پایه دومو ب 22کارشناس فوریتهای پزشکیدارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسي در یکي از رشته هاي فوریتهاي پزشکي، پرستاري و هوشبری و یا دارا بودن مدرك تحصیلي کارشناسي مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امداد در سوانح (طبیعي و غیرطبیعي) مشروط به داشتن کارداني رشته هاي فوریتهاي پزشکي ،پرستاري، هوشبري و دارا بودن گواهینامه رانندگي پایه یکم یا پایه دومو ب 21.شرایط عمومي :1/1) تابعیت نظام جمهوري اسلاميایران 2/1)تدینبهدینمبیناسلامیایكيازادیانشناختهشده درقانون اساسي جمهوري اسلامي ایران3/1) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران4/1)انجام خدمتدوره ضرورتیامعافیتقانونيدائم برايآقایان ( افرادیکه دارای معافیت پزشکی باشند حقثبت نام وشرکت در آزمون را ندارند )5/1) عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان 6/1)نداشتنسابقهمحكومیتجزائيمؤثر7/1) داوطلبینتا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمي، پیماني یا قراردادی دانشگاههاي علوم پزشکيویا سایر دستگاههايدولتيو نهاد هاي عمومي غیر دولتيباشندو همچنین نداشتن ممنوعیت بکارگیري یا استخدام8/1) داشتن سلامت جسماني، رواني و توانایي انجام كاري كه براي آن بكار گیري میشوند.9/1)تضمین صلاحیت عمومي و احراز آن توسط حراست و هسته گزینش دانشکده10/1) ارائه مستندات مربوط به قانون جامع ایثارگران 2.شرایط اختصاصي:1) داشتن سن حداقل 20و حداکثر 35سال تمام *تبصره:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر داوطلباناضافه خواهدشد:1/1 )مدت خدمت سربازی قانونی2/1 )مدت خدمت طرح و لایحه3/1) میزان سابقه خدمت در پایگاه های اورژانس 1152)حداقل قد 170سانتیمتر و BMIشامل 29و کمتر3) داشتن یکي از گواهي نامه هاي معتبر براي رانندگي با آمبولانس (گواهینامه هاي قابل قبول شامل: پایه یک، پایه دو،ب2.)
 
** درصورتیکه تعداد داوطلبان مجاز دارای گواهینامه معتبر به حد نصاب نرسند حسب صلاحدید مناقصه گزار، کارکنان با ارائه مدارکي دال بر شرکت در آزمون گواهینامه ویژه آمبولانس و ارائه تعهد 3ماهه به اخذ گواهینامه مذکور، مي توانند به عنوان تکنسین مراقب بیمار بکارگیري شوند. اولویت استخدام با افرادی است که دارای گواهینامه رانندگی پایه یک و پایه 2و ب 2باشند. 4)دارا بودن تجربه و توان انجام وظایف محوله، سلامت جسمي و رواني و عدم ابتلا به بیماري ها عفوني از جمله ایدز، هپاتیت و ... به تائید مراکز مورد تایید اورژانس5)انجام بیمه مسئولیت مدني و مسئولیت حرفه اي و ارائه رونوشت بیمه نامه مسئولیت6)انجام واکسیناسیون هپاتیت Bو توام بالغین با هماهنگي مراکز بهداشت و ارائه تاییدیه آن به اداره اورژانس 1157) ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، پایان خدمت طرح، محاسبه سن و پایان دوره خدمت نظام وظیفه داوطلبین حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام 23/10/98می باشد. 8) با توجه به اینکه خدمت طرح جهت متقاضیان الزامي مي باشد صرفا افرادي که تاریخ پایان خدمت طرح ایشان قبل از اتمام مهلت ثبت نام درفراخوان است حائز شرایط ثبت نام مي باشند . لذا افرادي که تاریخ پایان طرحشان پس از موعد مذکور است مجاز به ثبت نام نمي باشند.*تبصره: افرادي که درحال گذراندن خدمت طرح بصورت تمدید طرح یا بدون احتساب ضریب منطقه هستند ملاک محاسبه پایان مدت خدمت طرح اجباري ایشان است.•ضمنا تاریخ برگزاری ازمون پس از پایان مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.جهت دریافت اطلاعیه و شرایط شرکت در آزمون شرکتی شمس مطهر خواف از تاریخ از 18/10/98لغایت 23/10/98به آدرس سایت www.trjums.ac.irمراجعه نمائید. افراد متقاضی شرکت در آزمون می توانند با داشتن مدارک مورد نیاز به صورت حضورییا غیر حضوری ًاصخشمانتبثهبتبسناقدام نمایند.مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 1-فیش واریزی به مبلغ 700،000ریال نزد بانک صادرات به شماره حساب 0113621741006بنام شرکت بهداشتی درمانی شمس مطهر خوافیا به شماره کارت : 6037691990360356بنام شرکت بهداشتی درمانی شمس مطهر خواف2-فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
 
3-فتوکپی کارت ملی پشت و رو 4-فتوکپی گواهینامه رانندگی5-فتوکپی مدرک تحصیلی6-یک قطعه عکس 3*4ادرس جهت ثبت نام حضوری:1مشهد، قاسم آباد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی 40، مجتمع تجاری آرتا-طبقه چهارم واحد 403شرکت شمس مطهر تلفن: 05136140041ادرس الکترونیکی: shamsmotahar@gmail.comشماره تلگرام و واتساپ: 091513657252 تربت جام،بلوار امام خمینی ، خیابان ساحل، ساختمان کلینیک تخصصی رسول اکرم، طبقه دوم ، اطاق معاون اداره حوادث و فوریتهای پزشکی تلفن: 05152538363ادرس الکترونیک: shamsmotahar@gmail.com


 

انتشار: