بگذر

دعوت شدگان به تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 98

دعوت شدگان به تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 98

با توجه به دعوت از  نیروی مورد نیاز رشته های شغلی اعلام شده و همچنین سه برابر ظرفیت نیروی مورد نیاز در رشته های دارای آزمون عملی و مصاحبه شغلی فوریتهای پزشکی و مددکار بهداشتی ودرمانی (ایثارگران معزز دو برابر ظرفیت ) از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور، به آگهی می رساند : 1- افرادی که دارای کارنامه سنجش در شغل محل های انتخابی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی تربت جام با وضعیت (داوطلب گرامی با توجه به نمره کل اولیه ، شما برای طی مرحله برسی مدارک معرفی می شوید ) می باشند، می بایست جهت اطلاع از زمان ، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک  به صفحه معاونت توسعه و مدیریت منابع مراجعه نمایید.

انتشار: