بگذر

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115

اطلاعیه برگزاری آزمون عملی جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115

با توجه به هماهنگی به عمل آمده آزمون عملی جذب نیروی تکنیسین اورژانس 115 درروز دوشنبه مورخ 1398/11/07  دردو نوبت صبح و عصر برگزار می شود. آزمون عملی، گروه اول از شماره 1 تا 40 ساعت 8 صبح و گروه دوم از شماره 41 تا 81 از ساعت 12 در محل ذیل برگزار میگردد.

محل برگزاری آزمون: تربت جام، بلوارامام خمینی، امام خمینی 57، خیابان بدر، روبروی دبیرستان نمونه دولتی دخترانه خضراء، سالن مرحوم کامیابی

انتشار: