بگذر

اطلاعیه مصاحبه علمی شرکت کنندگان آزمون استخدامی پیمانی آبان98

اطلاعیه مصاحبه علمی شرکت کنندگان آزمون استخدامی پیمانی آبان98

به اطلاع کلیه دعوت شدگان تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی می رساند جهت مصاحبه علمی رشته های شغلی خود دریکشنبه مورخ 27 بهمن ماه 1398 از ساعت 8 صبح به آدرس دانشکده علوم پزشکی تربت جام، خیابان شهید بهشتی روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد واحد تربت جام، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، سالن همایش ابن سینا حضور به هم رسانید .شماره تلفن جهت تماس ضروریدر ساعات اداری  051-52520619تماس حاصل نمایید 

انتشار: