بگذر

تغییر تاریخ مصاحبه علمی آزمون استخدام پیمانی آبان 98 (پرستاری مامایی و فوریت های پزشکی)

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص مصاحبه علمی شرکت کنندگان آزمون استخدامی پیمانی آبان 98 باطلاع می رساند مصاحبه علمی رشته شغلی پرستاری ، مامایی و فوریتهای پزشکی به روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 موکول شد.

 آدرس:خیابان شهید بهشتی روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام (سالن همایش ابن سینا) 

انتشار: