بگذر

اطلاعیه تامین نیروی انسانی به صورت موقت و داوطلبانه برای پیشگیری و درمان بیماری کووید 19

اطلاعیه تامین نیروی انسانی به صورت موقت و داوطلبانه برای پیشگیری و درمان بیماری کووید 19

اطلاعیه تامین نیروی انسانی به صورت موقت و داوطلبانه برای پیشگیری و درمان بیماری کووید 19
با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ و نیاز به تامین نیروی انسانی به صورت موقت و داوطلبانه برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سراسر کشور و با عنایت به بنده نامه شماره 105/744مورخ 98/12/11نماینده وزیر و دبیر هیات امنا مجامع و شورا ها مبنی بر امکان بکارگیری نیروی انسانی به صورت موقت در مدت زمان بحرانی مواجهه با بیماری مذکور به اطلاع می رساند در این راستا سامانه ای به منظور ثبت اطلاعات داوطلبین ارائه خدمات مورد نیاز به آدرس http://voluntary.behdasht.gov.ir ایجاد شده و دسترسی به کاربر اداره طرح مدیریت منابع انسانی دانشگاه /دانشکده واگذار گردیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسریع در تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز موضوع به نحو مقتضی به کلیه متقاضیان اطلاع رسانی گردد.

لازم به ذکر است با عنایت به لزوم ثبت نام کلیه متقاضیان در سامانه مذکور و عدم توزیع نیروی انسانی مورد نظر از سامانه های دیگر صرفا به درخواست های ثبت شده در سامانه فوق ترتیب اثر داده خواهد شد .

انتشار: