بگذر

اطلاعیه به استناد مصوبات ستاد شهرستانی کووید 19 تربت جام

اطلاعیه به استناد مصوبات ستاد شهرستانی کووید 19 تربت جام

اطلاعیه به استناد مصوبات ستاد شهرستانی کووید 19 تربت جام

بدینوسیله شماره حساب هدایا و کمکهای مردمی جهت استحضار و اطلاع رسانی به پرسنل و مراجعین محترم به منظور کمک به مقابله و کنترل بیماری کرونا ویروس 2019در شهرستان اعلام می گردد.
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۵۲۳۴
شماره حساب:۰۱۰۹۸۲۵۹۶۲۰۰۴
به نام دانشکده علوم پزشکی تربت جام
بانک ملی هدایا و کمک های مردمی
کمک های غیر نقدی:روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام
لازم بذکر است وجوه دریافتی فقط جهت مقابله و کنترل بیماری فوق استفاده خواهد شد.

انتشار: