بگذر

اطلاعیه پخش مصاحبه ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه پخش مصاحبه ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام


#اطلاعیه_پخش_مصاحبه

ارتباط مستقیم با ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام

برنامه رادیو خراسان ساعت 20 و ده دقیقه

#به_لطف_الهی_کرونا_را_شکست_میدهیم

ستاد مقابله با کووید 19(کرونا)دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: