بازدید میدانی ریاست و مدیران ارشد دانشکده علوم پزشکی تربت جام از بیمارستان مهر مادر