تقدیر و تشکر رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام از عزاداران حسینی