سومین جلسه وب کنفرانس با حضور ریاست معاونین دانشکده علوم پزشکی تربت جام سرپرست شبکه بهداشت و درمان صالح آباد و با حضور اصحاب رسانه منطقه جام