بگذر

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مدیر روابط عمومی ،خبرنگاران وبدا جام و مسئول اطلاع رسانی ستاد مدیریت کووید ۱۹ به مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مدیر روابط عمومی ،خبرنگاران وبدا جام و مسئول اطلاع رسانی ستاد مدیریت  کووید ۱۹ به مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

 برگزاری مراسم تقدیر و تشکر ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام از مدیر روابط عمومی ،خبرنگاران وبدا جام و مسئول اطلاع رسانی ستاد مدیریت  کووید ۱۹ به مناسبت هفته بزرگداشت خبرنگار

انتشار: