بگذر

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی مورخ : چهارشنبه 21 خرداد99

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی مورخ : چهارشنبه 21 خرداد99

‌گزارش تصویری خبرگزاری وبدا جام از بازدید میدانی ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام ازمرکز مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی

✳️بررسی نحوه کار سیستم آسایار

✳️ آسایارسیستم ارتباطی متمرکز جهت اطلاع رسانی است که در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

✳️اهدای شاخه گل و تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل خدوم و جوان اورژانس در ایام کرونا

انتشار: