بگذر

اطلاعیه لغو آزمون نیروی خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه لغو آزمون نیروی  خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه لغو آزمون نیروی  خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در برگزاری آزمون نیروی خرید خدمات در دانشکده علوم پزشکی تربت جام می رساند با توجه به وضعیت قرمز بیماری کرونادر منطقه جام آزمون مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۳ برگزار نخواهد شد..........👆


روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: