بگذر

اطلاعیه تغییر ساعات اداری

اطلاعیه تغییر ساعات اداری

اطلاعیه تغییر ساعات اداری 
ضمن تبريك اعياد سعيد قربان وغدير ودهه پر بركت امامت و ولايت  وبا آرزوي قبولي طاعات وعبادات، حسب موافقت ودستور استاندار محترم با درخواست شركت برق منطقه اي استان و نامه شماره 1981 /  2 /  3825 مورخ 8 /  5 /  99 فرماندار محترم شهرستان در خصوص ضرورت همكاري دستگاه هاي اجرايي براي كاهش مصرف برق به منظور تداوم برق رساني به مشتركين وپيشگيري از تبعات اقتصادي،اجتماعي وسياسي ناشي از خاموشي هاي احتمالي،ساعات كاري پرسنل ستادي دانشكده  از روز يكشنبه مورخ 12 / 05 / 99 لغايت 31 / 05 / 99 از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 13:30ظهر و براي روزهاي پنج شنبه  از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 12:30 ظهر(جهت واحد هايي كه پنج شنبه حضور دارند) تعيين وجهت اطلاع رساني و  اجرا وفق ضوابط ومقررات ابلاغ ميگردد.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: