بگذر

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون  بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون  بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون  بکارگیری نیرو به صورت خرید خدمات می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون روز پنج شنبه 23 مردادماه 1399 ساعت 8  الی  14  به آدرس تربت جام _خیابان میرقوام الدین (کشتارگاه) _کوچه مرحوم دکتر محمد کوثری _ساختمان آموزشی _ دانشکده پرستاری  مراجعه نمایند.
روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

انتشار: