بگذر

اطلاعیه استعلام:

اطلاعیه استعلام:

اطلاعیه استعلام:
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود تامین یک دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو ، سمند و پارس (مدل ۹۴به بالا )جهت بیمارستان مهر مادر به صورت 12 ساعته و به منظور جابجایی پرسنل ، ایاب و ذهاب ، دهگردی و...
از طریق استعلام به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان جهت شرکت در استعلام مذکور به ستاد دانشکده اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به آدرس خیابان شهید بهشتی مراجعه و برگ شرایط مربوطه را دریافت ، ضمن بررسی مطالعه و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک مندرج از تاریخ ۹۹/۰۵/۲۲ تاریخ۹۹/۰۶/۰۱ اقدام نمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵۲۵۲۹۴۱۲ تماس حاصل نمائید .
روابط عمومی و اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: