بگذر

اطلاعیه

اطلاعیه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود
امور تهیه،طبخ و توزیع غذای دانشجویان معاونت آموزشی و پژوهشی به صورت پرسی و
امور تهیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستانهای سجادیه و مهرمادر
تربت جام از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مذکور به واحد پشتیبانی دانشکده مراجعه و برگ شرایط مربوطه را دریافت،ضمن بررسی مطالعه و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک مندرج از تاریخ99/06/17 تا تاریخ99/06/22 اقدام نمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره52529412 تماس حاصل نمائید.

اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: