بگذر

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه پذیرش نیرو در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد ، جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان های تابعه افراد واجد شرایط تحت عنوان پزشک عمومی را از طریق فراخوان شناسایی و در صورت نیاز با برگزاری آزمون مصاحبه یا هر دو به صورت قراردادی دعوت به همکاری نماید متقاضیان محترم می توانند به صورت قرار داد انجام کار معین (تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ) از روز دوشنبه مورخ1399/07/14 لغایت دوشنبه1399/07/22 به آدرس ستاد مرکزی دانشکده واقع در خیابان شهید بهشتی ،اداره منابع انسانی دانشکده مراجعه و ثبت نام نمایند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: