بگذر

ارائه خدمات درماني در كلينيك تخصصي رسول اكرم (ص)با تعرفه دولتي در دوشيف صبح وعصر

ارائه خدمات درماني در كلينيك تخصصي رسول اكرم (ص)با تعرفه دولتي در دوشيف صبح وعصر

اطلاعيه مهم و فوری
ارائه خدمات درماني در كلينيك تخصصي رسول اكرم (ص)با تعرفه دولتي در دوشيف صبح وعصر
به اطلاع كليه همشهريان عزيز مي رساند در راستاي خدمات دهي به مردم شريف منطقه جام و حومه معاونت درمان دانشكده علوم پزشكي تربت جام افتخار دارد خدمات درماني ذيل را با تعرفه دولتي در دوشيف صبح وعصر ارائه نمايد
1- انجام خدمات راديولوژي وسونو گرافي توسط پزشك خانم وآقا
2- انجام خدمات گرافي وopg ( عكس از دندان)
3- انجام كليه خدمات فيزيوتراپي توسط خانم و آفا
4- ارائه كليه خدمات دندانپزشكي .اعم از عصب كشي . پر كردن دندان . ترميم . كشيدن دندان . وغيره توسط پزشك خانم وآقا
5- ارائه خدمات ويزيت در كليه رشته هاي تخصصي
در محل كلينيك رسول اكرم(ص) واقع در خيابان ساحل انجام مي گيرد.
معاونت درمان دانشكده علوم پزشكي تربت جام

انتشار: