بگذر

اطلاعیه تبدیل وضع پرسنل ایثارگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه تبدیل وضع پرسنل ایثارگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه تبدیل وضع پرسنل ایثارگر دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

به پيوست بخشنامه شماره 379599 مورخ 25 / 09 / 1399 سازمان اداري استخدامي كشور ، مدير كل محترم منابع انساني وزارت متبوع در خصوص تبديل وضع ايثارگران(خانواده هاي شاهد ، جانبازان و آزادگان ، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر ،فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت ،اسرا و خواهر و برادر شهيد و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير25 درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت )كه در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه كشور (موضوع قانون تفسير بند و: قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران  بازه زماني 01 / 01 /1390 تا تاريخ 29 / 12 / 1395 )در يكي از حالت هاي غير رسمي به شرح ذيل با دانشكده قرار داد مستقيم داشته و يا براي وي حكم كارگزيني صادر شده باشد:

1- قرارداد معين انجام كار ( تبصره 3)/  پيماني /  آزمايشي به رسمي قطعي

2- مشاغل كارگري ( كارگري موقت ) به كارگري دائم ( رسمي كارگري )

تبديل وضع مي گردند؛ لذا مدارك مورد نياز طبق فايل پيوست حداكثر تا تاريخ 05  /  11 /  1399 به واحد منابع انساني ستاد دانشكده ( آقاي حسين فقيرپور ) ارائه گردد.

 *مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضع قراردادی/ پیمانی /آزمایشی به رسمی قطعی 1 -معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهر و امضاء / گواهی رزمندگی با مهر و امضاء مرجع ذیصالح  2 -ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تایید )مهر و امضاء( شعب تامین اجتماعی و یا امور اداری  دستگاه 3 -فیش واریزی حق ثبت نام استخدام شامل : استخدام اولی یا تبدیل وضع قراردادی به پیمانی - یا تبدیل وضع  قراردادی به رسمی آزمایشی و یا تبدیل وضع قراردادی به رسمی قطعی به حساب خزانه داری کل در چارچوب قوانین مبلغ وجوه فیش واریزی موضوع آیین نامه اجرایی بند )الف( ماده )43 )قانون وصول برخی از درآمدهای  عمومی دولت، به حساب نسیم به شماره 4001000901025719 به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری به در سال 1399 ) IR810100004001000901025719اسلامی ایران )از طریق شماره شبای :شرح ذیل می باشد  1-استخدام جدید یا تبدیل وضع قراردادی به پیمانی یا رسمی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به .1 مبلغ 166000 ریال 2-استخدام جدید یا تبدیل وضع قراردادی به پیمانی یا رسمی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم .1 و بالاتر و همچنین اعضای هیات علمی به مبلغ 276000 ریال .3 -فرزندان شاهد از پرداخت مبالغ یاد شده معاف می باشند .1 .4 -مبالغ پرداختی مذکور برای سایر ایثارگران 50 درصد می باشد *مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضع مشاغل کارگری )کارگری موقت به کارگری دائم ) 1 -ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تایید )مهر و امضاء( شعب تامین اجتماعی و یا  امور اداری دستگاه 2 -معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهر و امضاء / گواهی رزمندگی با مهر و امضاء مرجع  ذیصلاح

 

روابط عمومی و امور بین الملل دنشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: