بگذر

میز خدمت

خدمات قابل ارائه در میز خدمت دانشکده علوم پزشکی تربت جام

خدمات حضوری


    صدور کارت بهداشت    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    نظارت بهداشت بر اماکن    
    صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    خدمات پزشک خانواده    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    تشکیل پرونده الکترونیک سلامت    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت    
 
Phone number
   
     
  شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
فرم نظر سنجی 
 
 
 
    صدور و تمدید موسسات سلامت    
 
Phone number
   
     
  شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
فرم نظر سنجی 
 
 
 
    ثبت گواهی ولادت و مرگ    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

میز خدمت الکترونیک


    ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    آموزش مستمر جامعه پزشکی    
 
Phone number
شناسنامه خدمت   
  فرم ثبت شکایت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه    
 
Phone number
   
     
  شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
فرم نظر سنجی 
 
 
 

انتشار: