بگذر

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان

نوع خدمت  صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان
آدرس سامانه  http://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool4/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=28&Ctl=bed8ae32a8749bf1cad62ad7fc371c9b4c9927d2
شرح خدمت  صدور گواهی پایان تعهدات قانونی جهت آزاد شدن مدرک تحصیلی
مدارک لازم  تسویه حساب و گواهی مدت کارکرد مشمولین از واحد محل خدمت+ تصویر تمام صفحات شناسنامه + کارت ملی حکم پایان طرح +
قوانین و مقررات  http://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool4/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=28&Ctl=bed8ae32a8749bf1cad62ad7fc371c9b4c9927d2
متوسط زمان ارائه خدمت دو هفته
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  اداره منابع انسانی دانشکده-52520619

انتشار: