بگذر

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

نوع خدمت  مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
آدرس سامانه  http://inra.aeoi.org.ir/login.aspx
شرح خدمت   
مدارک لازم  تکمیل فرم
قوانین و مقررات  اجرای مواد  39 و 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13
متوسط زمان ارائه خدمت لازم به ذکر است مدت زمان انجام موارد فوق 2 روز کاري پس از تاريخ ثبت آن ميباشد
هزینه ارائه خدمت  621000 تومان
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی-گروه بهداشت محیط و کار 52524520

انتشار: