بگذر

ثبت گواهی ولادت و مرگ

نوع خدمت  ثبت گواهی ولادت و مرگ
آدرس سامانه  حضوری
شرح خدمت   ثبت اطلاعات متوفیان در فرم های گواهی  فوت و سامانه ثبت مرگ
مدارک لازم  برگه گواهی فوت
قوانین و مقررات  قانون ثبت احوال کشور
متوسط زمان ارائه خدمت 2 ساعت
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 

گواهی ولادت:مسئول زایشگاه

گواهی فوت:کارشناس فناوری اطلاعات 52521811

انتشار: