بگذر

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

نوع خدمت  تشکیل پرونده الکترونیک سلامت
آدرس سامانه  http://sib.skums.ac.ir/home/login
شرح خدمت   ثبت اطلاعات دموگرافیک و مراقبت های بهداشتی 
مدارک لازم  مشخصات افراد و اقلام اطلاعاتی بیمارستانی
قوانین و مقررات  قانون برنامه ششم توسعه
متوسط زمان ارائه خدمت مدت زمان حضور وتکمیل فرم
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی 52524520

انتشار: