بگذر

ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستياردانشگاههاي علوم پزشكي

نوع خدمت  ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستياردانشگاههاي علوم پزشكي
آدرس سامانه  http://cgme.behdasht.gov.ir
شرح خدمت   بازديد هاي راه اندازي و ادواري آموزشي بر اساس دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ
مدارک لازم  فرم گزارش ارزشيابي ،فرم اطلاعات دروني دانشگاه،فرم دستياران
قوانین و مقررات  مصوبات شورای تخصصی
متوسط زمان ارائه خدمت پایان نیمسال تحصیلی
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (واحد ارزشيابي)

انتشار: