بگذر

معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن

نوع خدمت  معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن
آدرس سامانه  حضوری
شرح خدمت   
مدارک لازم  مستندات مبتني به عضويت هيات علمي – حكم حقوقي – گواهي دانشگاه و غیره که به تفکیک وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین حکم – حکم حقوقی – عضویت هیات علمی- اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن2-گواهی کسرازحقوق متقاضی و ضامن
قوانین و مقررات   
متوسط زمان ارائه خدمت یک هفته تا دوماه (بستگی به تکمیل پرونده دارد)
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار   فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
مدیریت مالی-52524520

انتشار: