بگذر

غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو 
سرپرست غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی : جناب آقای ابراهیم نادری   
شماره تماس : 05152529411 
کارشناس امور  دارویی دانشکده :  خانم دکتر لیلا عبدالرحمانی 
کارشناس امور دارویی دانشکده : خانم دکتر الهه ظفر واحدیان
شماره تماس : 52538299 
شماره تماس ستاد دانشکده علوم پزشکی : 22-05152524520 داخلی 253 

کارشناس مسئول امور غذا  دانشکده :  خانم مهندس معصومه فرخ خواه 
کارشناس امور غذا دانشکده  : آقای مهندس یاسر مسکینی
شماره تماس : 52538299 
شماره تماس ستاد دانشکده علوم پزشکی : 22-05152524520 داخلی 254 

پرسنل  امور غذا و دارو دانشکده :  خانم صدیقه احمدی  
پرسنل امور غذا و دارو  دانشکده :  آقای محمد حسن صدر باقری 

انتشار: