بگذر

غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو 
سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی : خانم دکتر لیلا عبدالرحمانی
شماره تماس : 05152529411 
کارشناس امور  دارویی دانشکده :  خانم دکترسنجر موسوی
کارشناس امور دارویی بیمارستان: خانم دکتر الهه ظفر واحدیان
شماره تماس : 52538299 
شماره تماس ستاد دانشکده علوم پزشکی : 22-05152524520 داخلی 253 

رئیس اداره نظارت بر آرایشی بهداشت و خوراکی آشامیدنی دانشکده :  خانم مهندس نصراللهی
   
شماره تماس : 52538299 
شماره تماس ستاد دانشکده علوم پزشکی : 22-05152524520 داخلی 254 

کارشناس تجهیزات پزشکی آقای عماد فیضی
پرسنل امور دارویی دانشکده :  آقای محمد حسن صدر باقری 

انتشار: