بگذر

فرم سنجش رضایت

سنجش رضایت ارباب رجوج

نام دستگاه:
تاریخ:
جنسیت:
یک گزینه را انتخاب کنید
سن:
تحصیلات:
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
شغل:
برای دریافت چه عنوان خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
یکبار
دوبار
سه بار
بیش از چند بار
 

شفافیت فرایند

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتار وراهنمایی وپاسخگویی مسئول مربوطه
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امکانات رفاهی وفضای ارائه خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
به موقع بودن وشفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات،پیشنهادهای شما
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
راهنمایی وپاسخگویی کارکنان به مراجعین پی گیری وضعیت درخواست ها
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

تسلط بر فرایندها

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

زمان فرایند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
تعهد وپایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم «رسید خدمت»
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میزان مراجعه به قسمت ها وبخش های مختلف برای دریافت خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

نظام مند بودن فرایند

نظم،ترتیب وسهولت دسترسی به افراد وامکانات برای دریافت خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
دریافت یکباره مدارک واطلاعات به صورت الکترونیکی یا خضوری در هنگام مراجعه
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه،کارت ملی،ارایه چند بازه اطلاعات)به واحدهای مختلف
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس نیاز به سفارش وتوصیه برای دریافت خدمت
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

کلیات فرایند

احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
فقط یکی انتخاب کنید
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:
توضیح بیشتر
 

انتشار: