بگذر

اعطاي گرانت به استادياران جوان دانشكده علوم پزشكي تربت جام

اعطاي گرانت به استادياران جوان دانشكده علوم پزشكي تربت جام
"معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، با در نظر گرفتن اعتبارات خود براي تشويق استادياران جوان با شرايط خاص اقدام به اعطاي گرنت مي كند.

سن كمتر از ۴۰ سال و عضويت در هيات علمي دانشگاه (استاديار يا مربي) از شرايط دريافت كنندگان اين تسهيلات است.

نويسنده اول يا مسئول مقاله بايد داراي هر سه شرط «​​نوع مقاله: مقاله اصلي (original article) يا مروري (systematic or narrative)»، «زمان انتشار: منتشر شده در سال ۲۰۱۷ يا ۲۰۱۸ ميلادي (پذيرش يا acceptance مقاله كافي نيست و در هنگام ارسال مدارك بايد مقاله منتشر شده باشد)» و «محل انتشار: مجله‌اي با شاخص (IF (impact factor معادل ۳ و يا بالاتر (سال ۲۰۱۶ ميلادي) و يا مجله قرار گرفته در فهرست ۵ درصد برتر رشته‌هاي موضوعي مبتني بر CiteScore)» باشد.
لازم به ذكر است داشتن همه موارد فوق الزامي است.

ميزان اعتبار هر گرنت ۱۵۰ ميليون ريال است كه نيمي از آن پس از تاييد مدارك ارسالي و نيم ديگر پس از ارايه قرارداد متقاضي با معاونت پژوهشي دانشگاه مربوطه مبني بر تصويب يك پروژه تحقيقاتي ۱۵۰ ميليون ريالي ارايه به دانشگاه، تخصيص اعتبار داده خواهد شد."

انتشار: