دومین همایش خیرین سلامت در دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار شد.