بگذر

نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل

مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل 


نام مسئول:   خانم دکتر عبدالرحمانی 

شماره تماس :  52529411    051  

پست الکترونیکی:   abdorrahmanil1@trjums.ac.ir 


مطالب آموزشی : 
plant cold   پیشگیری از مسمومیت با گیاهان دارویی تغییر رنگ ادرار

انتشار: