بگذر

مشارکت های اجتماعی

 

معاونت اجتماعی دانشکدهنام و نام خانوادگی: جلیل خانلری

سمت :      معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی و امور خیرین

شماره تماس :   52523123          051  


پست الکترونیکی khanlarij1@trjums.ac.ir  
شرح وظایف :
 

1-فعالیت کارگروه مولفه های موثر بر سلامت

2-فعالیت کارگروه سلامت و امنیت غذایی

3-فعالیت شوراهای خیرین سلامت و مشارکت های اجتماعی

4-فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت

5-حمایت های قانونی و اجرایی از خیرین و فعالیت های آنان

6-توسعه کانون های سلامت محله

7-کمک به توسعه سمن ها و واگذاری امور به آنان

8-پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین

انتشار: