بگذر

صندوق بازنشستگي كشوري

صندوق بازنشستگي كشوري

 عطف به نامه  مدير كل محترم منابع انساني وزارت متبوع درخصوص واريز كسور بازنشستگي كاركناني كه صندوق بازنشستگي آنان "صندوق بازنشستگي كشوري" مي باشد و از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زماني) استفاده نموده اند و جهت پرداخت سنوات گذشته تاكنون اقدامي ننموده اند، در صورت تمايل به صندوق بازنشستگي كشوري در استان مربوطه مراجعه نمايند. دستورالعمل مربوطه به پيوست نيز مي باشد. 

انتشار: