بگذر

دعوت به همکاری

دعوت به  همکاری

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد با استفاده از توانائی و مهارت، مدیریت نیروهای شاغل در دانشکده بر اساس علاقه،  انگیزه، توانایی، استعداد ذاتی و مدرک تحصیلی  را فراخوان نماید و در سطوح مختلف مدیریتی استفاده نماید. لذا از همکاران گرامی که علاقمند بروز توانایی ها و استعدادهای شان هستند و دوست دارند در زمینه دیگر علاوه بر شغل و سمت شان در دانشکده انجام وظیفه نمایند فرم ذیل را با صداقت کامل تکمیل کنید. تا براساس شایستگی هایی که دارید در قسمت های مختلف بکارگیری شوید. 

* ضمنا فرم مربوطه را پس از پر کردن به دفتر ریاست دانشکده تحویل نمائید.

شماره تماس : 52523838-051                     09157114148   


دریافت فرم 

انتشار: