بگذر

اطلاعیه جذب نیرو

اطلاعیه جذب نیرو

اطلاعیه جذب نیرو

به اطلاع کلیه متقاضیان و همشهریان میرساند، دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد یک نفر نیروی مشول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح و لایحه)
در رشته  مهندسی صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی ) ( ترجیحاً مرد)  
و  رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
( ترجیحاً مرد) بکارگیری نماید. لذا واجدین شرایط میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با مدیریت منابع انسانی/مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی تربت جام با شماره تلفن های


0515252061

05152524520  

داخلی های 231 و 232

05152529411 تماس حاصل نمایند.

انتشار: