بگذر

راهنمای استفاده از مهمانسرا علوم پزشکی سایر استان ها

همکاران محترم شاغل وباز نشسته میبایست قبل از عزیمت به شهر مورد نظر جهت هماهنگی لازم با شماره تلفن های قید شده
در لیست ذیل تماس حاصل نمایید و نسبت به تعیین دقیق تاریخ اسکان، هزینه، و... اقدام نمایید
شایان ذکر است همکاران بعد از هماهنگی تلفنی با مهمانسرا مربوطه جهت اخذ معرفی نامه به محل روابط عمومی ستاد دانشکده
  علوم پزشکی تربت جام مراجعه نمایید.

لیست شماره 1

لیست شماره 2

انتشار: