بگذر

دعوت به شرکت در یادواره شهید دکتر مصطفی چمران ومراسم روز ملی بسیج اساتید

دعوت به شرکت در یادواره شهید دکتر مصطفی چمران ومراسم روز ملی بسیج اساتید

از همه اساتید محترم شهرستان تربت جام و بخصوص اساتید محترم دانشکده علوم پزشکی تربت جام جهت شرکت در مراسم معنوی یادواره شهید دکتر مصطفی چمران و مراسم روز ملی بسیج اساتید دعوت بعمل می آید.
نجیب اله بااراده فرمانده بسیج اساتید دانشکده علوم پزشکی تربت جام
 

انتشار: