بگذر

شرایط اسکان در تهران

نظر به هماهنگي انجام شده در خصوص استفاده همكاران دانشكده  از امكانات مهمانسراي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  در  تهران ، با توجه به محدودييت فضاي مهمانسرا لازم است است موارد زير مورد توجه همكاران محترم قرار گيرد:
1- درخواستهاي اسكان بعد از تاييد معاونت مربوطه ، تا 72 ساعت قبل از تاريخ ماموريت جهت هماهنگي به روابط عمومي ارسال شود تا در صورت وجود فضاي خالي نسبت به ارسال نامه به تهران اقدام لازم صورت گيرد.
2- در خواستها در دوقالب استفاده از سوئيت اختصاصي ( 2 يا 3 نفر) و يا تخت در واحد عمومي خواهد بود.
3- مبلغ اسكان در سوئيت  اختصاصي به ازاء هر شب اسكان و به تعداد حداكثر 3 نفر 000 /750 ريال و نفرات اضافي 000 /200 ريال مي باشد.
4- مبلغ اسكان در واحدهاي عمومي 4 تخته به ازاء هر نفر 000 /200 ريال مي باشد.
5- واريز وجه توسط كارپرداز معاونت مربوطه بعد از تاييد شدن محل اسكان به نام درآمدهاي پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي مشهد خواهد بود.
6- همكاران محترم بايد  معرفي نامه و كپي فيش واريزي را جهت اسكان در مهمانسرا به همراه خود داشته باشند.

انتشار: