بگذر

قابل توجه شرکت کنندگان کنکور سراسری 98 و متقاضی پذیرش در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

قابل توجه شرکت کنندگان کنکور سراسری 98 و متقاضی پذیرش در دانشکده علوم پزشکی تربت جام
 دانشکده علوم پزشکی دارای خوابگاه به صورت خودگردان(بخش خصوصی با تامین هزینه توسط دانشجو) و با ظرفیت محدود میباشد و این دانشکده تعهدی در قبال تهیه خوابگاه ندارد.

انتشار: