واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۵

واحد مبارزه با بیماریها

پرسنل واحد :

مسئول واحد : امید پیمان فر

کارشناس بیماری های غیر واگیر : جواد بهروزی 

کارشناس بیماری های واگیر: هادی ندائی

کارشناس زنجیره سرما وبرنامه  واکسیناسیون : هادی ندائی

شرح وظایف واحد :

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت وبیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی وبرنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی(بیماری های واگیر و غیر واگیر)

 • برنامه ریزی ونظارت بر بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند در کلیه واحد های بهداشتی درمانی سطح شهرستان (بیماری های  واگیر و غیرواگیر )

 • برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیانها واپیدمیها وکسب آمادگی لازم حهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف درسطح کلیه واحد های بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هرواحد (بیماری های واگیر و غیر واگیر)

 • مشارکت در نیاز سنجی وآموزش کلیه کارکنان بهداشتی وبرنامه ریزی ،مشارکت و نظارت بر آموزش مردم دررابطه بابیماری های مختلف وراه های درمان و پیشگیری از آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)

 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

 • تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان ونگهداری آنها درشرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع آنها درسطح مراکز واکسیناسیون شهرستان

 • برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر (عشایر،حاشیه شهر ها،اتباع بیگانه ومناطق فاقد دسترسی به تسهیلات بهداشتی )

 • برنامه ریزی و ونظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماریها جهت مهاجرین خارجی و نیز در زندانها

 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان و هپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر )

 • پایش برنامه های مبارزه با بیماریها در سطح واحد های بهداشتی درمانی شهرستان

 • برگزاری کمیته های مختلف واگیر و غیر واگیر و پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها در سطح شهرستان

 • برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها

شماره تماس واحد : 05152753011

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۹