امور اداری

تعداد بازدید:۴۶

امور اداری شبکه بهداشت و درمان صالح آباد

 

                     مسئول واحد : مهدی بلوچ ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد امور اداری:

 

1- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به کارشناسان کارگزینی شامل : مکاتبات اداری ، صدور احکام ، امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه پرسنل ،گواهی کارکلیه پرسنل و ....
2- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تایمکس ، حضور و غیاب ، مرخصی ، ماموریت پرسنل ستادی و محیطی
3- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارزشیابی سالیانه تمامی پرسنل شبکه بهداشت و درمان
4- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور رفاهی پرسنل
5- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به امور قراردادهای شبکه
6- مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و سرویس ها و آژانس شبکه بهداشت و درمان

شماره تماس :

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹