واحد امور آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۲۵

 واحد امور آزمایشگاه ها

کارشناس مسئول واحد : کامبیز یعقوبی

 

تحصیلات : کارشناسی ارشد امور آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

واحد امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت شهرستان صالح آباد زیرمجموعه حوزه معاونت بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد بوده رسالت اصلی اداره امور آزمایشگاهها ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی می باشد که با نگرش به اهداف زیربه اجرا در می آید:

۱- برنامه ریزی پیگیری  و نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۲- پیگیری و راه اندازی آزمایشگاههای جدید بر اساس طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

۳- تدوین برنامه خرید و توزیع مواد مصرفی و ملزومات مود نیازآزمایشگاهها ی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

۴- نظارت وپایش فرایند انجام کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

۵- جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه پس خوراند به سطوح محیطی

۶- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها

۷- مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاهها با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت شهرستان

۸- برگزاری کمیته های تخصصی با همکاری کارشناسان مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت آزمایشگاهها

۹- مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی و غیره

بخصوص گروههای هدف 

 ۱۰- سهولت دسترسی وارائه  خدمات آزمایشگاهی جهت تمامی افراد جامعه

 

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹