کارگزینی

تعداد بازدید:۳۸

 

واحد کار گزینی شبکه بهداشت و درمان صالح آباد


مسئول واحد : سید احمد نصرالهی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای جاری واحد :

 1- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی

 2- انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان

3- انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی

4- صدور کلیه احکام کارگزینی

5- تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی

شرح فعالیتهای مسئول واحدکارگزینی:

۱- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

۲- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه

۳- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورمقام ما فوق

۴- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

۵- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان

۶- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

۷- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهایمورد نظر

۸- استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

۹- تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف

۱۰- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

۱۱- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامیناحتیاجات

۱۲- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل

۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۱۴- تهیه گزارشات لازم

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۹